Algemene Gebruiks Voorwaarden

Omvang Contract en geldigheidsduur

Voor de relatie tussen Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) en de klant / gebruiker, gelden uitsluitend de volgende voorwaarden.

Bedrijfspresentaties

Looptijd
Het contract voor de Bedrijfspresentatie is geldig voor een periode van drie maanden / 1 jaar vanaf de inschrijving voor de presentatie (begindatum is de datum van het online plaatsen door Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) van de presentatie, op de site(s) van Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino).

Opzegtermijn
De opzegtermijn voor bedrijfspresentaties bedraagt 1 maand. Bij opzegging wordt de bedrijfspresentatie op de afloopdatum van het contract verwijderd van de site(s) van Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino). Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden. Een opzegging per Email wordt daarbij niet als schriftelijke opzegging gezien.

Contractduur
Contracten voor bedrijspresentaties worden voor de duur van drie maanden / 1 jaar afgesloten. Wanneer Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) binnen de gestelde termijn geen schriftelijke opzegging ontvangt, wordt de bedrijfspresentatie stilzwijgend verlengd, voor opnieuw drie maanden / 1 jaar.

Kosten Presentatie en Opstartkosten
Er zijn geen opstartkosten voor bedrijfspresentaties op de site(s) van Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino). De kosten voor bedrijfspresentaties worden één keer per drie maanden / 1 jaar in rekening gebracht, en dienen uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst faktuur en zonder enige aftrek van vergoedingen te worden betaald. Bij achterwege blijven van de betaling, worden € 5,00 dan wel € 10,00 maan- en administratiekosten in rekening gebracht. Bij niet tijdig betalen is Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) gerechtigd de bedrijfspresentatie van de site(s) van Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) te verwijderen. In dit geval vervalt de betalingsverplichting niet. Als alsnog de faktuur voldaan wordt, wordt de bedrijfspresentatie opnieuw online geplaatst voor de resterende duur van het contract. Alle prijzen zijn exclusief eventuele BTW.

Prijzen, belastingen en kosten

Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€) exklusief BTW. Mocht uw bedrijf zich buiten Oostenrijk bevinden, kan onder bepaalde Europese voorwaarden afgeweken worden van deze regel, en kan de prijs zonder enige BTW in rekening worden gebracht. Alle prijzen, kosten en belastingen worden op grond van de regelgeving en wetten in Oostenrijk berekend.

Copyright

De inhoud van de websites van Alpelino.com (Tirol Info) zijn beschermd door auteursrecht. Ongeoorloofd gebruik of reproductie zal strafrechtelijk en burgerrechtelijk worden vervolgd. Alle opvraagbare gegevens, foto’s, afbeeldingen en informatie worden alleen gebruikt voor informatieve doeleinden en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) en eventuele partners (zoals bijvoorbeeld de betreffende VVV’s en aangesloten verhuurders van Accommodaties) worden gekopieerd , al dan niet geheel of gedeelteijk. Elke vorm van kopieën of gedeeltelijk hergebruik op vreemde sites, magazines en dergelijke zal een vordering op schadevergoeding tot gevolg hebben volgens Oostenrijks recht. Het gebruik van tekst(en), foto’s, afbeeldingen en gegevens kan alleen worden gedaan na overleg met Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) en een schriftelijke bevestiging van een akkoord door Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino).

Aansprakelijkheid

Inhoud en data van de site(s) van Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) worden door partners van Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino), zoals bijvoorbeeld toeristische verenigingen, kabelbanen, verhuurders van accommodaties, hotels, enz., aangeleverd. Alpelino.com (Tirol Info) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de op onze site(s) vermelde gegevens. Alpelino.com (Tirol Info) zal haar partners voor de vermelde gegevens vrijwaren van schadeclaims en aanklachten, op welke rechtsgrond dan ook. Er bestaat in deze dan ook geen enkele rechtsgrond waarop informatie, welke vermeld is op de site(s) van Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino), kan leiden tot welke schadeclaim of rechtszaak dan ook.

Alpelino.com (Tirol Info) kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van alle vermelde gegevens en is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de volledigheid en juistheid van de vermelde gegevens. De aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is uitgesloten. Dit geldt met name voor gegevens zoals sneeuwhoogten, weer, enz.). Compensatie voor gevolgschade en schade aan eigendommen, niet bereikte besparingen en kortingen, verlies van rente en schade als gevolg van aanspraken van derden tegen de opdrachtnemer zijn in ieder geval uitgesloten.

Contentpartners en Bookingengines
Alpelino.com (Tirol Info) wijst elke aansprakelijkheid af uit rechtszaken, schade, schadevergoeding, enz., die via of door een geïntegreerde partner (of door partners geleverde externe data) tot stand komen. Slachtoffers of geschadigden kunnen zich zonder uitzondering alleen wenden tot de betreffende partner(s). Alpelino.com (Tirol Info) is gerechtigd is om direct de adres- en contactgegevens van de betreffende partner door te geven de eiser, doch is hier nooit toe verplicht. Er gelden ten allen tijen de bij de betreffende partner vermelde Algemen gebruiks Voorwaarden.

Touren en Uitgaansmogelijkheden
I.
Alpelino.com (Tirol Info) als internetplatform (hosting en content provider) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de op haar site(s) vermelde Touren en uitgaansmogelijkheden (Algemene Gebruiks Voorwaarden, wandelroutes, bergbeklimmen, bergklimroutes, watersportmogelijkheden, mountainbiken, mountainbikeroutes, sneeuwschoenwandelingen, winterwandelingen, evenementen, Privacy en attracties, enz.). Het is voor (de medewerkers van) Alpelino.com (Tirol Info) niet mogelijk om alle touren en uitgaansmogelijkheden te controleren, op basis van het grote aantal vermelde Touren en uitgaansmogelijkheden.

II.
De auteurs van de diverse wandelingen, bergwandelingen, watersportmogelijkheden, uitgaansmogelijkheden, mountainbikeroutes, enzovoorts, verzekeren dat zij deze naar beste weten beschreven hebben en dat deze wettelijk zijn toegestaan en vrij van enige rechten van derden. Geen enkele auteur of medewerker van Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) is in welk vorm dan ook aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie, omdat de plaatselijke situatie op grond van natuurlijke gebeurtenissen, wegversperringen, enzovoorts. kunnen zijn veranderd. Elke lokale regel, bijvoorbeeld een rijverbod voor mountainbikes, zijn daarom altijd op te volgen. Elke persoon die de op de site(s) van Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) vermelde tochten, routes, mogelijkheden, enzovoorts, volgt en / of uitvoerd, is dus in eigen persoon verantwoordelijk voor de keuze van de route, beoordeling van de gevaren (met name in het Alpengebied), de beoordeling van eigen prestaties, oriëntatie, enzovoorts. Iedere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud van de site(s) van Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) wordt zowel door Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino), door de medewerkers van Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino), als door de auteurs, uitgesloten. 

III.
Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) behoudt zich het recht voor om de op de site(s) van Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) aangeboden pagina’s, gegevens en informatie te wijzigen, of te verwijderen.

Foto’s, afbeeldingen en gegevens
Met het toezenden van foto’s en afbeeldingen (bijvoorbeeld foto’s van Touren, Panoramakaarten, Pistenplannen, enzovoorts), aan Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino), bevestigd u dat u de onbeperkte rechten van het aan Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) toegezonden beeldmateriaal in bezit heeft. Alle rechten op al het beeldmateriaal dat toegezonden wordt aan Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino), gaan bij toezending direct over op Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino). Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) verzoekt u dan ook vriendelijk geen beeldmateriaal aan Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) toe te zenden, die vertrouwelijk zijn of waarvan u niet in het bezit bent van de volledige rechten, c.q. die via Copyrightbepalingen beschermd zijn. Alpelino.com accepteerd geen beeldmateriaal waarvan kan worden bewezen dat dit vanwege Copyrightbepalingen beschermd is, en zal dergelijk material verwijderen. Al het materiaal dat Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) toegezonden krijgt wordt als niet vertrouwelijk beschouwd. Mocht u Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) toch vertrouwelijke informatie of materiaal toezenden, verleend u aan Alpelino.com (Tiolinfo) een onbeperkt en onherroepelijk recht op het toegezonden materiaal, om dit materiaal te gebruiken, te kopiëren, te publiceren, te veranderen, te versturen aan derden, en aan derden te verstrekken. Alle verhalen, omschrijvingen, commentaren, ideën, grafieken, beeldmateriaal en overige informatie, die via de site(s) van Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) of via Email, danwel per post aan Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) wordt toegezonden, wordt automatisch eigendom van Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino). Wij behouden ons het recht voor dit materiaal al dan niet in gewijzigde vorm te gebruiken, te kopiëren, te publiceren (zowel via internet, als newsletter of papieren uitgaven). Er bestaat onder geen enkel beding recht op betaling, als uw inzending voor commerciële doeleinden door Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) wordt gebruikt. Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van ongeoorloofd gebruik of de openbaarmaking van dergelijk materiaal, onbevoegd verlenen van reproductierechten aan ongeautoriseerde derde partijen, en het maken van allerlei kopieën en de distributie daarvan aan derden.

Gekozen Rechtszetel

Om alle geschillen die uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van een geschil over het al dan niet bestaan van de overeenkomst, geldt zonder acht te slaan op de omvang van de vordering uitsluitend het veantwoordelijke gerecht van de informatie processor. De rechtszetel is daarbij Sautens / Imst en Innsbruck. Het staat Tirolinfo.nl / Tirolinfo.be (Alpelino) vrij als rechtszetel een andere plaats en rechtbank te kiezen. Er geldt alleen het Oostenrijkse Recht.

Overige Bepalingen

Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig is of wordt, dan worden daarmee de overige voorwaarden van dit contract nietaangetast.

Wilhelmus Hengstmengel is sinds eind 2008 woonachtig in Tirol, nu in Imst, en heeft in de laatste jaren deze prachtige deelstaat vaak doorkruist tijdens vele wandelingen door dal en over bergen. Genieten van het prachtige landschap, de lokale bevolking en de lokale gerechten is daarbij erg belangrijk.

Deel ons op social media